O camiño cara á innovación... que beneficios achega e que desafíos implica?

26/10/2022

El camino hacia la innovación

Toda innovación consiste na introdución de novidades ou a modificación de elementos xa existentes para satisfacer algunha necesidade dunha maneira superadora. Estas innovacións usualmente atópanse vinculadas á ciencia (o coñecemento) e á tecnoloxía (a súa práctica). Como tal, a innovación presenta unha serie de beneficios para as empresas que a desenvolven ou incorporan, así como tamén unha serie de desafíos ou retos a enfrontar neste proceso.

Beneficios que achega a innovación

Entre os principais beneficios da innovación, destácanse os seguintes:

  • En primeiro lugar, a adaptabilidade e flexibilidade, o cal permite dar resposta áxil ás novas demandas dos clientes e aos cambios constantes que suceden en todo mercado e sector de actividade. 
  • Así mesmo, a innovación tecnolóxica aplicada en procesos crave, facilita a recompilación e análise de datos, xerando procesos máis eficientes e resultados tamén máis eficaces en termos do logro de obxectivos. Algúns exemplos de tecnoloxías que contribúen a achegar eficiencia son o cloud computing, as plataformas de traballo colaborativo, o big data ou o machine learning. 
  • É importante falar dos maiores niveis de produtividade que loxicamente implica a introdución de innovacións. A eficiencia gañada nos procesos tradúcese nun mellor uso dos recursos organizacionales, por exemplo, a partir da automatización de certas actividades ou a incorporación de sistemas de business intelligence para tomar mellores decisións baseadas en datos.
  • Nesta mesma liña, as organizacións innovadoras adoitan atraer aos mellores talentos, o cal tamén redunda en maiores niveis de produtividade. 
  • Outro dos beneficios é o logro dunha mellor calidade nos procesos e nos seus resultados, sexan produtos ou servizos.  

En síntese, estes beneficios mencionados anteriormente implican no seu conxunto unha maior competitividade e un mellor posicionamento no mercado, por diante dos competidores. 

Agora ben, máis aló dos innumerables beneficios que implica a incorporación dunha filosofía de innovación nas organizacións, tamén é necesario falar dos desafíos que implica o camiño cara á innovación.

Que retos implica este proceso?

Neste sentido, resulta clave establecer obxectivos claros inherentes ao proceso de innovación, así como contar cunha estratexia e un plan de innovación factible. 

Outro dos aspectos relevantes está relacionado coa idea de fomentar unha cultura de innovación na organización (certos valores compartidos), para deste xeito propiciar un ámbito de creatividade para os empregados creando incentivos á innovación, e evitar posibles resistencias ao cambio no proceso. 

Un desafío adicional consiste en conseguir colaboración tanto interna como externa. Respecto diso, obter novos puntos de vista de terceiros interesados, como clientes ou posibles partners, enriquece sen dúbidas o proceso de innovación. En particular, coñecer mellor aos clientes e centrar as decisións de innovación neste profundo coñecemento, contribúe á xeración de produtos e servizos máis aliñados coas necesidades da demanda. 

Ademais, é importante ter claro as fases que implica o proceso de innovación e non quedar estancados na fase de proxecto, sen pasar á acción correspondente. 

Doutra banda, poder identificar cales son as ferramentas de innovación apropiadas para o caso particular resulta outro reto para atender. 

Finalmente, a innovación tecnolóxica require de profesionais coas competencias necesarias para o manexo das novas tecnoloxías, o cal implica en ocasións recorrer a organizacións expertas para un adecuado asesoramento.  

En Dimensiona contamos cun equipo multidisciplinar altamente comprometido coa innovación e a achega de valor en cada proxecto. A filosofía da innovación atópase inmersa na nosa forma de traballar e en cada obxectivo exposto. Deste xeito, o espírito innovador implica a xeración de achegas significativas a cada un dos proxectos e das empresas coas que traballamos. 

Esperámosche para traballar xuntos na innovación que a túa empresa necesita!

¿Nos seguimos?  

O camiño cara á innovación… que beneficios achega e que desafíos implica?