Pasos para desenvolver un proxecto segundo metodoloxías áxiles (SCRUM)

10/05/2023

Metodologías ágiles (SCRUM)

SCRUM é unha metodoloxía áxil que se utiliza amplamente no desenvolvemento de software. A metodoloxía enfócase na colaboración, a flexibilidade e a entrega temperá e frecuente de incrementos de software. SCRUM baséase na iteración e na mellora continua para entregar o mellor valor posible ao cliente, na que a entrega de software que funciona é a principal medida de progreso.

Con todo, antes de profundar nos pasos para desenvolver un proxecto utilizando SCRUM, é importante ter en conta que SCRUM require dun equipo ben organizado, capacitado e comprometido coa metodoloxía.

Dito isto, os pasos para desenvolver un proxecto segundo metodoloxías áxiles (SCRUM) son os seguintes:

1. Planificación do proxecto:

A planificación do proxecto en SCRUM realízase en dous niveis: o nivel alto e o nivel de sprint. No nivel alto, o equipo de desenvolvemento define o obxectivo xeral do proxecto e o valor que o cliente espera obter. No nivel de sprint, o equipo de desenvolvemento planifica os obxectivos específicos do sprint.

2. Creación do Product Backlog:

O Product Backlog é unha lista ordenada de requisitos do cliente. O product owner traballa co cliente para definir os requisitos e ordénaos por orde de prioridade. 

3. Creación do Sprint Backlog:

O Sprint Backlog é unha lista de requisitos seleccionados do Product Backlog que se deben completar durante o sprint. 

4. Reunións diarias de Scrum:

Durante as reunións diarias de Scrum, o equipo de desenvolvemento reúnese para discutir o progreso e os obstáculos na realización do Sprint Backlog. Estas reunións levanse a cabo diariamente e son curtas (15 minutos) e enfocadas nos obxectivos do sprint.

5. Desenvolvemento do incremento:

Durante o desenvolvemento do produto, o equipo de desenvolvemento traballa en conxunto para completar os requisitos do Sprint Backlog. A metodoloxía SCRUM é iterativa, o que significa que o equipo de desenvolvemento traballa nun ciclo de desenvolvemento repetitivo que involucra planificación, deseño, codificación, probas e revisión.

6. Revisión do Sprint:

Ao final do Sprint, o equipo de desenvolvemento presenta o traballo completado ao Product Owner. 

7. Retrospectiva do Sprint:

Durante a retrospectiva, o equipo de desenvolvemento discute o que saíu ben durante o sprint, o que non saíu ben e o que se pode facer mellor no futuro. A retrospectiva do sprint é unha oportunidade para a mellora continua do proceso de desenvolvemento.

Estes son os pasos para desenvolver un proxecto segundo a metodoloxía áxil SCRUM. SCRUM é unha metodoloxía áxil moi efectiva.

En Dimensiona estamos especializados na utilización deste tipo de metodoloxías para levar a cabo os nosos proxectos e contamos cun equipo cun obxectivo común, flexibles na súa forma de traballo e adaptables ás modificacións de requisitos do cliente.

¿Nos seguimos?  

Pasos para desenvolver un proxecto segundo metodoloxías áxiles (SCRUM)