Tecnoloxías aplicadas á produtividade

16/03/2022

Tecnologías aplicadas a la productividad

Nunha contorna empresarial altamente dinámica, ser cada vez máis produtivo transformouse nunha necesidade. As empresas e organizacións en xeral, tanto grandes corporacións como pequenos emprendementos, deben expor novos modelos de xestión e estratexias de negocios baseadas en tecnoloxía. Isto é así porque o impacto da tecnoloxía aplicada nas empresas atópase estreitamente vinculado á competitividade e produtividade.

Son numerosos os beneficios que implica a implementación de tecnoloxía nas empresas, entre os que se destacan a optimización dos distintos procesos, as melloras na comunicación tanto interna como externa, a redución de custos e tempos,  a contribución a unha mellor toma de decisións ao brindar información útil e oportuna, unha maior competitividade facilitando un mellor posicionamento no mercado, e loxicamente unha maior produtividade, ao simplificar e automatizar procesos, diminuír a posibilidade de erros e incrementar a eficiencia.

É neste último punto xustamente onde imos profundar, para comprender mellor de que maneira as tecnoloxías poden aplicarse á produtividade das organizacións.

De que falamos cando falamos de melloras na produtividade?

Referímonos a que grazas á introdución de tecnoloxía pode xerarse un valor agregado, traducido nun aforro non só de diñeiro, senón tamén de tempo e de recursos humanos. Este aumento na produtividade leva a que as empresas poidan utilizar mellor os activos da organización sendo máis eficientes nos seus procesos e no manexo de recursos. 

Que tecnoloxías son utilizadas actualmente?

Son diversas as tecnoloxías que actualmente contribúen ao incremento da produtividade organizacional, atopándose entre elas:

  • Automatización de procesos, o cal permite mellorar a produtividade sobre todo en relación a tarefas sinxelas e repetitivas que poden ser facilmente delegadas a unha máquina e deste xeito permitir centrar a atención en cuestións de maior relevancia e complexidade.
  • Intelixencia artificial, a cal permite simular procesos de intelixencia humana a través de máquinas e sistemas informáticos. As súas aplicacións son numerosas, atopando por exemplo a predición do comportamento en liña, e implicando unha maior eficiencia na atención ao cliente, nas iniciativas comerciais ou de márketing, e mesmo na atracción do talento.
  • Big data, achegando a unha mellor xestión e tratamento de grandes volumes de datos, que non serían aproveitados mediante métodos tradicionais.
  • Internet das cousas, por exemplo, brindando a posibilidade de contar con procesos monitoreados con datos en tempo real o cal permite realizar un mantemento preditivo da maquinaria.
  • Aplicacións de administración de recursos e tarefas, as cales permiten levar de maneira dixital unha axenda con recordatorios de datas e actividades importantes.
  • Computación na nube, a través da cal se revolucionou a maneira en que almacenamos a información e a forma en que traballamos desde calquera lugar con acceso a internet.

Estas tecnoloxías e outras poden destinarse a substituír procesos completos ou reformular procesos existentes, reformulando de maneira disruptiva a xestión das organizacións nas súas operacións e servizos.

En Dimensiona desenvolvemos diversas solucións que contribúen a incrementar a produtividade das organizacións, o cal implica unha redución nos custos, o incremento das ganancias, unha maior eficiencia e optimización no uso dos recursos, entre outras vantaxes. Entre estas solucións podemos mencionar algúns exemplos, como Actia, unha ferramenta que permite xestionar todo tipo de poxas de maneira rápida e sinxela desde unha app móbil, substituíndo a poxa manual e presencial pola dixital directamente desde o móbil, ou Xestión de Incidencias, unha solución que permite xestionar de maneira fácil e áxil calquera tipo de incidencia, reclamacións, queixas, problemas, de maneira integrada nunha única aplicación, convertendo os problemas en oportunidades de mellora.

Estamos aquí para brindarlles solucións tecnolóxicas que aumenten a produtividade da súa organización!

¿Nos seguimos?  

Tecnoloxías aplicadas á produtividade